GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „obecné nařízení“).

MEDICON a.s., IČO: 28463293, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, ID datové schránky: p9je5rk (dále též jen „správce“ nebo „zaměstnavatel“)

 i n f o r m u j e

 v souvislosti s Vaší registrací do Spolku přátel medicíny a umění (SPMU) o zpracování osobních údajů spolupracujícího lékaře/ lékařky/zaměstnance/zaměstnankyně v rozsahu níže uvedeném:

 

 • jméno,
 • příjmení,
 • rodné číslo
 • e-mail.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány správcem na základě svobodného souhlasu subjektu údajů za účelem provádění oprávněného zájmu správce ve smyslu vedení evidence spolupracujícího lékaře/ lékařky/zaměstnance/zaměstnankyně, jakožto řádně registrovaného člena SPMU.

Na základě oprávněného zájmu správce budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje spolupracujícího lékaře/ lékařky/zaměstnance/zaměstnankyně po dobu platnosti a účinnosti registrace v SPMU.

Správce předává osobní údaje třetí straně ke zpracování za účelem realizace Motivačního programu SPMU.

Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiné než výše uvedené třetí straně.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je odpovědná osoba určená MEDICON a.s., IČO: 28463293, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4, ID datové schránky: p9je5rk, tel.: +420 734 284 839, e-mail: dpo@mediconas.cz

 

Správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním výše uvedených osobních údajů se subjekt údajů nemůže zúčastnit Motivačního programu SPMU pro registrované členy SPMU.

 

 V Praze dne 23.5. 2018

 

Vzor SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

(tento souhlas je nedílnou součástí informace o zpracování osobních údajů na straně 1, ke stažení zde)

 

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení správce zpracoval mé osobní údaje v rozsahu:

 

 • jméno,
 • příjmení,
 • rodné číslo
 • e-mail,

 

a to za účelem vedení evidence mé osoby, jakožto řádně registrovaného člena SPMU, při realizaci Motivačního programu pro členy SPMU (spolupracující lékaře/lékařky, zaměstnance u zaměstnavatele a v dalších činnostech s tímto souvisejících.

 

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly správcem zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování, tj. po dobu platnosti a účinnosti shora uvedeného členství v SPMU.

Souhlasím, aby správce předal mé osobní údaje třetí straně ke zpracování za účelem realizace Motivačního programu SPMU pro řádně registrované členy SPMU.

Prohlašuji, že jsem byl/a správcem řádně poučen/a vyrozuměn/a v souladu s čl. 13 obecného nařízení, mj.:

 

 • o právu na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení),
 • o právu na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení),
 • o právu na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení),
 • o právu na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 obecného nařízení),
 • o právu na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 obecného nařízení),
 • o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 obecného nařízení),
 • o právu svůj souhlas kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 obecného nařízení),
 • o právu podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení).

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, jeho obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji vlastnoručním dobrovolným podpisem.

 

V Praze dne ……………….

 

 ……………………….…………

Titul, jméno, příjmení

 • Medicon - logo
 • CLINICUM - logo
 • Mammacentrum - logo
 • Onkocentrum - logo
 • PCLS - logo
 • MEDICON Hospitals - logo
 • INCARE - logo
 • CentroLab - logo
Copyright © 2015 Spolek přátel medicíny a umění | Prohlášení o ochraně osobních údajů | Souhlas se zpracováním OÚ